PASYJNE CZYNY MIŁOŚCI

Drogi bracie, droga siostro w Chrystusie,

dołącz do Maryi i Jana, stań pod krzyżem, aby zapatrzeć się w Tego, który do końca umiłował. Stań w ciszy u stóp zawieszonego Boga na placu egzekucji, na wzgórzu Golgoty.

Ze szczytu Kalwarii nie ogląda się widoków. Tu poznaje się co znaczy miłować czynem i prawdą, i co znaczy być prawdziwie wolnym. Tu wybija taka „GODZINA”, kiedy Miłość daje się zakuć w kajdany, by rozkuć z kajdan człowieka.

Pasyjne Czyny Miłości to „czyny serca” spełniane w całkowitej wolności z miłości i dla Miłości. To czyny serca spragnionego oddać wszystko dla ocalenia Miłości w duszach. 

To przede wszystkim pokutna intencja i czas ofiarowany Chrystusowi (jak mawiał bł. Stefan Wyszyński: „Czas to miłość!”). To towarzyszenie Chrystusowi w Jego bolesnej drodze krzyżowej, Męce i Śmierci na krzyżu. To łączenie się z boleściami Maryi i wierne trwanie pod krzyżem. To wreszcie szukanie Ukrzyżowanego i poddanie się w całkowitej uległości Duchowi Świętemu, by On doprowadził nas do całej prawdy! 

Przy Zmartwychwstaniu Chrystusa niewiasty usłyszały od anioła: Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. (Mk 16, 6). Słowo Boże przekazuje nam zatem głęboką chrześcijańską prawdę: 

Kto szuka UKRZYŻOWANEGO, 

ten znajduje ZMARTWYCHWSTAŁEGO!

Pasyjny przewodnik formacyjny
dla niewolników Maryi
(i innych Przyjaciół Ukrzyżowanego)
można zamówić wypełniając zgłoszenie
na naszej stronie internetowej: 

<<< ZAMAWIAM >>>

PASYJNE CZYNY MIŁOŚCI we Wspólnocie DNM w łączności duchowej

Zegar Różańca Pasyjnego 
4 – 27 marca 2023 r.

– Czas trwania: 1 Godzina dziennie przez 24 dni
– Przewodnik „PRAGNĘ! Pasyjne Czyny Miłości” (Wyd.Apostolicum, s.37-178)   
– Różaniec Pasyjny
– Intencja: wynagradzająca Bogu i Najświętszej Maryi Pannie

Jeśli odprawiłeś z nami rekolekcje kontemplacyjne „24 GODZINACH SŁUŻBY MIŁOŚCI”, poznałeś ten DAR, teraz zapraszamy Cię do podjęcia wspólnego rozważania Męki Pana Jezusa poprzez najczulsze Serce Jego Bolesnej Mamy w Zegarze Różańca Pasyjnego

Pragniemy zjednoczyć się z Matką Bolesną, patrzeć na Mękę Jej Syna Jej Sercem, rozważać Jego i Jej mękę. To tutaj jest źródło wszystkich łask. To tutaj jest miejsce naszego zbawienia! Dlatego całe nasze życie musi być w cieniu Kalwarii – musimy być zawsze zjednoczeni z Jezusem Cierpiącym i Maryją Współcierpiącą.

To tutaj, na Kalwarii jest Nowy Adam i Nowa Ewa. Św.Ludwik Maria w „Traktacie o doskonałym nabożeństwie do NMP” pisze, że Nowa Ewa – „Najświętsza Maryja Panna jest Dziewicą wierną, która przez swą wierność naprawia szkody, spowodowane przez wiarołomstwo niewiernej Ewy, i wyprasza wszystkim, którzy się do Niej przywiążą, wierność Bogu i wytrwałość” [t.175]. Chcemy rozważać w Bolesnym Sercu Maryi dzieło naszego odkupienia. Rozważać to, co zostało wyryte w Jej Sercu, co pozwala nam jeszcze głębiej poznać, że to co cierpiał Jezus Chrystus w Swym Ciele, Ona cierpiała w Swym Sercu, stając się Królową Męczenników. Jej Serce stało się kielichem wszystkich mąk. W tym Sercu, nasz Pan Jezus Chrystus „Bóg Syn dał swojej Matce wszystko, co swym życiem, śmiercią, swymi nieskończonymi zasługami i przedziwnymi cnotami wysłużył” [t.24]. To Ona otwiera nam oczy serca na prawdę o Miłości i daje nam udział w swojej heroicznej wierze, którą tylko Ona miała i zachowała!, kiedy wszyscy inni zwątpili. To Ona uczy nas doskonałego oddania, uczy nas czynów miłości! Miłości do końca.

Przystępując do Zegara Różańca Pasyjnego stajesz się, pod kierownictwem Maryi, apostołem posłanym do Twych braci i sióstr, by kolejne serca mogły lepiej zrozumieć czym jest Męka Jezusa Chrystusa, poznać niezgłębioną Miłość naszego Ukrzyżowanego Pana i jeszcze bardziej Go pokochać, z całego serca, ze wszystkich sił.

Czy pragniesz służyć twej Niepokalanej Matce, Pani i Królowej?

Maryja powierza Ci zadanie znalezienia osoby, którą zaprosisz i zachęcisz do udziału w Zegarze Męki Pańskiej „24 GODZINACH SŁUŻBY MIŁOŚCI”.

Z tą osobą będziesz tworzyć modlitewną parę, łącząc się i wspierając w modlitwie, podejmując ją w tym samym terminie (choć niekoniecznie w tych samych godzinach). Zaproszona przez Ciebie osoba przez 24 dni będzie rozważała 24 Godziny Męki Pańskiej, a Ty w tych samych dniach będziesz odprawiać Zegar Różańca Pasyjnego – dwa serca kontemplujące Dwa Serca. 

Poproś Maryję, aby wskazała Ci osobę, którą Ona pragnie zaprosić do Zegara, posługując się Tobą jako narzędziem w Jej jednoczących dłoniach. 

Z wiarą podejmij to zadanie, ufając, że Duch Maryi poprowadzi Cię do odpowiedniej osoby. Oddaj Maryi swoje usta, aby mówiła przez Ciebie do Swojego dziecka, zapraszając je do Zegara Męki Pańskiej. Zrób wszystko, co możesz, by znaleźć osobę do modlitewnej pary, a resztę pozostaw Duchowi Świętemu! Nie zniechęcaj się, jeśli ktoś Ci odmówi. Tak wielu spośród osób z naszego środowiska potrzebuje pogłębić i ożywić swoją relację z Jezusem! 

W przypadku znalezienia osoby, z którą utworzysz modlitewną parępoproś ją, by zgłosił/a się do udziału w rekolekcjach kontemplacyjnych „24 GODZINY SŁUŻBY MIŁOŚCI”, wypełniając FORMULARZ i odznaczając opcję: w „modlitewnej parze”.

<<< ZAPISY >>>

Zegar Męki Pańskiej wg Sł.B. L. Piccarreta;
4 – 27 marca 2023 r.

– Rekolekcje kontemplacyjne 24 GODZINY SŁUŻBY MIŁOŚCI
– Czas trwania: 1 Godzina dziennie przez 24 dni (rozważanie Męki Pana Jezusa)
– „24 Godziny Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa” Luiza Piccarreta (Wyd.Apostolicum)
– Intencja: Rekolekcje „24 Godziny Służby Miłości” ofiarowujemy w intencji całego Kościoła świętego i prosimy naszego Boga przez Niepokalane Serce Maryi za wszystkich kapłanów o żar miłości do Jezusa i Maryi, o zachowanie świętej wiary, o wierność powołaniu, o odwagę w służbie miłości, o świętość. Pragniemy wynagradzać Bogu Ojcu za grzechy swoje i ludzi na całym świecie, zwłaszcza tych, którzy nie chcą znać Boga, a teraz są szczególnie wezwani do pokuty i podjęcia drogi nawrócenia do Boga. Każdego dnia podczas tych rekolekcji będziemy przepraszali za wszystkie rodzaje grzechów naszych i innych ludzi i starali się naprawiać szkody wyrządzone przez grzech. Pragniemy okazać czułą miłość Jezusowi i przez swoją obecność, słowa, gesty, czyny chcemy wylać balsam na Jego rany i wynagradzać Mu wzgardę, której doświadcza od nas samych i tak wielu innych.

 <<< ZAPISY >>>

W przypadku gdy zostałeś zaproszony przez osobę, która będzie z Tobą odprawiać rozważanie Męki Pańskiej (ZEGAR Różańca Pasyjnego) w modlitewnej parze, zgłoś się do udziału w rekolekcjach kontemplacyjnych „24 GODZINY SŁUŻBY MIŁOŚCI”, wypełniając FORMULARZ i odznaczając opcję: w „modlitewnej parze”.

Godzina Święta (pięć kolejnych czwartków)  

– Rozpoczęcie: 2 marca 2023 r.
– Czas trwania: 1 Godzina przez pięć kolejnych czwartków (do 30 marca)
– Przewodnik „PRAGNĘ! Pasyjne Czyny Miłości” (Wyd.Apostolicum, s.193-226)
– Intencja: wynagradzająca Bogu i Najświętszej Maryi Pannie

    <<< ZAPISY >>>

Różaniec do Siedmiu Boleści  (wtorki i piątki)

– Rozpoczęcie: 24 lutego 2023 r.
– Czas trwania: wtorki i piątki (Wielkiego Postu 2023 r.)
– Przewodnik „PRAGNĘ! Pasyjne Czyny Miłości” (Wyd.Apostolicum, s.424-446)
– Intencja: wynagradzająca Bogu i Najświętszej Maryi Pannie

    <<< ZAPISY >>>

Różaniec Siedmiu Słów z Krzyża  (1 – 7 kwietnia 2023 r.)

– Czas trwania: codziennie przez 7 dni
– Przewodnik „PRAGNĘ! Pasyjne Czyny Miłości” (Wyd.Apostolicum, s.297-312)
– Intencja: wynagradzająca Bogu i Najświętszej Maryi Pannie

    <<< ZAPISY >>>

Przyjaciele Krzyża (15 marca -7 kwietnia 2023 r.) 

– Rozpoczęcie w czwartą środę Wielkiego Postu (15 marca 2023 r.) –
– Zakończenie w Wielki Piątek (7 kwietnia 2023 r.)
– Czas trwania: 30 minut dziennie, przez 24 dni
– Czytamy i rozważamy wskazany fragment z Listu okólnego do Przyjaciół Krzyża św.Ludwika Marii de Montfort (fragmenty podzielone w przewodniku „Pragnę!…”)
– Przewodnik „PRAGNĘ! Pasyjne Czyny Miłości” (Wyd.Apostolicum, s.314-353)
– Intencja: wynagradzająca Bogu i Najświętszej Maryi Pannie

Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, kontemplując drogę Syna Bożego do nas, odkrył, że doprowadza nas ona do autentycznego spotkania z Chrystusem i głębokiego zrozumienia Świętej Niewoli Miłości. Nasz święty patron zachęca nas do odkrycia dwóch ścieżek. Pierwszej – Syna Bożego wobec nas – od Jego wieczności w łonie Ojca, poprzez Jego dzieło twórcze, aż do Wcielenia i całkowitego oddania się na krzyżu. Drugiej ścieżki, która prowadzi nas do Chrystusa i polega na odpowiedzi na całkowitą miłość miłością całkowitą, wymaga czterech niezbędnych środków: pragnienia, modlitwy, umartwienia i całkowitego oddania się w niewolę miłości Maryi, Matki Chrystusa i naszej Matki. Święty Ludwik Maria zaprasza nas do szkoły świętości dla wszystkich, do poznania nauki o Krzyżu i zachęca, abyśmy, jak on, stali się Przyjaciółmi Krzyża. Ten szaleniec Ewangelii miał wielkie nabożeństwo do Krzyża. Krzyż był dla niego najważniejszym znakiem towarzyszącym mu w jego misyjnej działalności. Kontemplował Krzyż i dzień po dniu naśladował Chrystusa w tym, co nazywa szaloną miłością Krzyża. Zostawił nam, duchowym niewolnikom Jezusa i Maryi, wskazania jak patrzeć na drogę Krzyża w naszym życiu duchowym.

    <<< ZAPISY >>>

.

.

© Anna Kozikowska, Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM

%d blogerów lubi to: