Stowarzyszenie

Stowarzyszenie DNM

W związku z coraz liczniejszymi działaniami Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi AD IESUM PER MARIAM („WDNM”), zostało założone Stowarzyszenie Duchowych Niewolników Maryi („Stowarzyszenie DNM”), które jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Ma ono za zadanie być prawnym i materialnym zapleczem WDNM. A być może ogólnie wspólnot, bo jednym z celów stowarzyszenia jest pomoc przy zakładaniu innych wspólnot. Stowarzyszenie DNM zostało wpisane do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 500.

Głównym celem stowarzyszenia jest promowanie wiary, nauki, kultury i oświaty chrześcijańskiej ze szczególnym uwzględnieniem krzewienia duchowego niewolnictwa Maryi w duchu nauczania św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.
Cel ten jest realizowany m.in. przez:

1. organizowanie rekolekcji, kursów, konferencji;
2. organizowanie wydarzeń i spotkań modlitewnych;
3. organizowanie spotkań promujących duchowe niewolnictwo Maryi;
4. dystrybucja materiałów rekolekcyjnych i materiałów związanych z celami Stowarzyszenia;
5. rozpowszechnianie wydawnictw i materiałów formacyjnych, edukacyjnych i informacyjnych związanych z celami Stowarzyszenia;
6. zakładanie, budowanie i prowadzenie wspólnot i grup modlitewnych;
7. wolontariat.

Każdy, kto oddał się w Świętą Niewolę Miłości, z miłości, jest zaproszony, aby zarejestrować się w Stowarzyszeniu Duchowych Niewolników Maryi, poprzez wypełnienie WNIOSKU >>> Wraz z potwierdzeniem rejestracji zostaną przekazane szczegółowe informacje oraz materiały ewangelizacyjno-formacyjne.

Osobom, które są chętne modlitewnie wesprzeć dzieła prowadzone przez Wspólnotę Duchowych Niewolników Maryi, dla których powołane zostało Stowarzyszenie DNM, całym sercem dziękujemy i odwzajemniamy modlitwą pełną wdzięczności!

Osoby, które są chętne materialnie wesprzeć działalność Stowarzyszenia DNM mogą to zrobić wpłacając pieniądze na poniższe konto. Za każdy dar serca Bóg zapłać!

Stowarzyszenie DNM
22 1020 4900 0000 8402 3186 8668
W tytule przelewu prosimy wpisać “Darowizna na cele statutowe”.

Dziękujemy za wsparcie dzieła Maryi!

 

Reklamy